دسته بندی ها
ویژه ها

پوزیشنر

پوزیشنر

پوزیشنر وسیله‌‌ای است که در ارتباط با شیر کنترل و جهت تنظیم آن نصب می‌شود. در حقیقت یک سرو مکانیزم است و از طرفی یک رله تفویت کننده است که فرمان صادره از کنترل کننده را تقویت کرده و به عمل کننده (محرک یا actuator) منتقل می‌کند.

شیر کنترل باید قادر باشد با سرعت و  به طور هموار به تغییرات سیگنال کنترلی پاسخ بدهد. در خیلی از حالت‌ها، یک شیر به اندازه ي مناسب و یک اکچویتور به اندازه يمناسب، بدون نیاز به استفاده از پوزیشنر شیر، کافی استاما حالت‌هاي معینی وجود دارند که پوزیشنر شیر  باید لحاظ                                                                                                                                                                             کاربرد پوزیشنر           

  • – وجود فشار زیاد و همچنین ویسکوزیته زیاد سیال مورد کنترل
  • – وجود اصطکاک در مکانیزم شیر کنترل به واسطه آب بندی گلوگاه شیر
  • – در صورت بیشتر بودن فاصله کنترل کننده و شیر کنترل از 150 فوت
  • – در صورت لازم بودن تقویت و تغییر نسبت به فرمان وارده از کنترل کننده
  • – سرعت بخشیدن به عمل شیرهای کنترل و حذف تأخیر زمانی