دسته بندی ها
ویژه ها

اتصالات

اتصالات

در هر نوع لوله کشی نیاز به این وجود دارد تا از اتصالات بهره برده شود تا به وسیله ی آن ها بتوان لوله ها را در جهت ها و مسیر های مختلف و مورد نظر جهت دهی و هدایت نمود. از جمله کاربرد های دیگری که با کمک اتصالات و استفاده از آن ها می توان از آن بهره برد، در هنگام تعمیرات و خرابی لوله هاست که می توان به جای این که کل لوله و ملحقات آن را تعویض نمایم، فقط همان قسمت آسیب دیده را با کمک یکی از اتصالات تعویض و تعمیر می کنیم.

نام دیگر اتصالات ، وصاله است. بنابراین برای متصل کردن ، انشعاب گرفتن ، تغییر دادن مسیر لوله ها و تبدیل قطر آن ها ، تعمیر و نگهداری لوله ها از وصاله ها و انواع مختلف آن ها کمک گرفته می شود.
سه راهی
بوشن
چهار راهی
مغزی
مهره ماسوره
درپوش
فلنچ

زانویی