دسته بندی ها
ویژه ها

مغزی

مغزی

مغزی ها :
در مدارات لوله کشی ، برای اتصال دو قسمت با دنده داخلی ، از مغزی استفاده می شود.

مغزی معمولی :
این مغزی دارای دو سر دنده ی خارجی می باشد و جهت ارتباط دو اتصال با دنده ی داخلی و هم قطر مورد استفاده قرار میگیرد.مغزی تبدیل :
مغزی تبدیل دارای دو سر دنده ی خارجی بوده و جهت ارتباط دو اتصال با دنده داخلی و قطرهای متفاوت مورد استفاه قرار می گیرد.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.